iPhone Xs Max 64Gb

iPhone Xs Max 64Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: