iPhone 14 Pro Max 256Gb

iPhone 14 Pro Max 256Gb

Lưu ý: Tham khảo thêm: Bảng giá thu mua iPhone 14 Pro Max

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: