Sao Lưu dữ liệu

Quy định về sao lưu dữ liệu: 1, Quý khách vui lòng sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi mang máy đến cửa hàng. Cửa hàng không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến dữ liệu cá nhân của khách hàng 2, Hỗ trợ khách hàng sao lưu dử liệu từ máy cũ qua máy mới và sẻ được xoá ngay khi quá trình sao lưu qua máy mới thành công. Đối với các sản phẩm Apple sẻ được sao lưu và chuyển dử liệu bằng bluetooth nên ko có file backup cho khách hàng.