iPhone X 256GB

iPhone X 256GB

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: