iPhone 8 Plus 64Gb

iPhone 8 Plus 64Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: