iPhone 8 64gb

iPhone 8 64gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: