iPhone 7 Plus 32Gb

iPhone 7 Plus 32Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: