iPhone 13 Pro Max 128Gb

iPhone 13 Pro Max 128Gb

Ngoại hình máy:

Phụ kiện và Bảo hành:

Giá dự kiến thu loại 1: