iPhone X 64Gb

iPhone X 64Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: