iPhone 8 Plus 256Gb

iPhone 8 Plus 256Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: