iPhone 14 Pro 128Gb

iPhone 14 Pro 128Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: