iPhone 14 128Gb

iPhone 14 128Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: