iPhone Xs Max 256Gb

iPhone Xs Max 256Gb

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: