Iphone 6 32GB

Iphone 6 32GB

Ngoại hình máy:

Giá dự kiến thu loại 1: